ผลการตัดสิน BAB Short Film Contest 2019

ผลการตัดสิน BAB Short Film Contest 2019

ขอแสดงความยินดีกับภาพยนต์สั้นที่ได้รับรางวัลในปีนี้ไป ยอดเยี่ยม และปังมาก

รางวัลชนะเลิศBAB Short Film Contest 2019

ทีมยี่สิบหมกกะลา จาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง “Another Sun”

1. นางสาวอาทิมา สุรัจกุลวัฒนา
2. นายชญานนท์ วงษ์สมศรี
3. นางสาว อนรรฆมนต์ อังศธรรมรัตน์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ทีมเฮ็ดดี โปรดักชั่น จาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง “Stranger”

1. นางสาววิภาดา มูลชัยสุข
2. นายธนกฤต ปรีชาเลิศศิริ
3. นายอภินันท์ แสงเพ็ง
4. นายจักรรัตน์ สุนินทบูรณ์
5. นางสาววิลาสินี ปิหึน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ทีมโรคซึมสุข จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง “Long time no see”

1. นางสาวอัญชิษฐา อ่อนดี
2. นางสาวปาลิตา พันธ์สุข
3. นางสาวณิชมล ขยันระงับพาล
4. นางสาวธัญญารัศมิ์ สิริมงคลวัฒนา
5. นางสาวอรปรียา วิวรรธน์กรกิจ

7 เรื่องที่มีมุมมองและสไตล์น่าติดตาม

เรื่อง  Invisible Steam
ทีม  Noise Production
สมาชิก
1. นายทิวัตถ์ ปราถน์วิทยา
2. นายณัฐพงศ์ กลิ่นสมบูรณ์

3. นายปฏิภาณ จันทพิชัย

4. นายกชกฤศ บุญเลิศ  

(จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)  

เรื่อง  Face Fake 
ทีม  Face Fake
1. นางสาวกรรณิกา สิทธิปุ่น
2. นายวุฒิพงศ์ คุ้มพล

3. นายจีระวัฒน์ นะมา  

4. นายพิทยา นิตย์ลาภ

5. นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์  

(จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

เรื่อง  Happy Birthday วันเกิดครั้งสุดท้าย
ทีม  นักเสาะแสวงหาความสุข
สมาชิก
1.นายราชนาวี พัน
2.นางสาวเมญาวรรณ วงศ์ษา
3. นางสาววันทนีย์ ไชยชาติ
4.นางสาวปณิตา สอแจ่มจิตต์
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)

เรื่อง  My-Mind-Mild
ทีม  O-Noi-Ox (โอ-น้อย-ออก)
สมาชิก
1. นายชินพัทธ์ ลีวัชรกุล
2. นายณัฐชนน แซ่โค้ว

3. นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ

4. นางสาวกัญญาพร เปรมดิรักษ์

5. นางสาวปิยาพัชร์ ศรีจันทร์
(จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

เรื่อง  Remember Bliss
ทีม  Hopeful bliss
สมาชิก
1.นางสาวชนินาถ เชื้อหอม
2. นายสิรวิชญ์ นิลวรรณ
3. นายธีรภัทร ประภัศร
4.นางสาวกุลนิษฐ์ ยอดอุดม
(จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร)

เรื่อง  Snow White and The Red Dream
ทีม  Poison Apple
สมาชิก
1.นายอัจฉริยะ สองเมืองธนรัฐ  (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
2. นายชาคร เผือกม่วงศรี  (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
3. นายสุภเวช ราชบุตร      (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
4.นายอภิชาติ บัวมาตร์      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)

เรื่อง  ปลีกวิเวก
ทีม  ภาพซ้อนฟิลม์
สมาชิก
1.นายสรวิชญ์ ศิริตระกูล
2. นายอามีน หมัดอะดัม
3. นางสาวศศิยากร ปีกอง
4. นายกฤษกร คันธชุมภู
5. นายปฏิภาณ เปรมปรีดิ์
(จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

คณะกรรมการ และ ทีมงานทุกคน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ทุกทีม รวมถึงทีมที่ยังไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็ตาม ซึ่งพวกเราหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้น้อง ๆ ได้ประสบการณ์ที่จะนำไปพัฒนา ทั้งในมิติของการทำงานเป็นทีม หรือแม้แต่ในแง่ของการใช้ชีวิตที่ล้วนแล้วต้องพบเจออะไรอีกมากมายจากนี้ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเป็นตัวเองให้สมบทบาท  BAB Short Film Contest 2019