BAB Short Film Contest 2019

BAB Short Film Contest 2019

เทศกาลบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา หรือ คณะ มาร่วมกิจกรรมสนุกๆ โครงการ “BAB SHORT FILM CONTEST 2019” กิจกรรมมันส์ๆ สานต่อพลังแห่งศิลปะ

ชวนเพื่อนมารวมทีม ตั้งแต่ 2- 5 คน สร้างสรรค์หนังสั้น ในแนวคิด “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต” หรือ “Beyond Bliss” แนวคิดหลักของเทศกาล บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบ เพียงแต่ ต้อง! มีงานศิลปะ จากเทศกาลของเราอยู่ในภาพยนตร์ของคุณด้วย (ชิ้นใหนก็ได้ ….กี่ชิ้นก็ได้! จากทั้งหมดมากกว่า 200 ชิ้นงาน)

แล้วส่งผลงานหนังสั้น ความยาว ไม่เกิน 10 นาที เข้าร่วมชิงรางวัลทั้ง เงินสด ประกาศนียบัตร และ ที่สำคัญที่สุดคือ โอกาสที่น้องๆจะได้เข้าร่วมเวิร์คช๊อป กับรุ่นพี่ตัวจริงในวงการศิลปะภาพยนตร์ไทยที่พร้อม มาถ่ายทอด แบ่งปันประสบการณ์ ให้กับทุกคน!

*ดาวน์โหลดใบสมัครที่

BAB_ShortFilm_Application_Form_A4_160119

 

แล้วส่งมายัง e-mail :  BabShortFilmContest@bab-m.com หรือ

ทางไปรษณีย์ : บริษัท ทศภาค จากัด (สานักงานใหญ่) เลขที่ 90อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20ยูนิตบี 2001-2ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมดเขตส่งผลงาน Treatment รอบแรก 25 มกราคม 2562
ประกาศผล 10 ทีมที่ได้ผลิตหนังจริง 27 มกราคม 2562
ทาง FB: BkkArtBiennale

หลักฐานการจัดส่งผลงาน
• ใบสมัครจำนวน 1 ชุด
• สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมระบุสำเนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)
• เนื้อเรื่องโดยย่อ (Treatment) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปีและคณะวิชา โดยส่งประกวดเป็นประเภททีม 2-5 คน
2. ส่งผลงานรอบแรกเป็นโครงเรื่องโดยย่อ (Treatment) ภายใต้แนวคิด “Beyond Bliss สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 5-10 นาที โดยรวม Title, Intro และ End Credit
*ส่งผลงานด้วยตัวเองภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ BAB Box, โครงการ One Bangkok
หรือส่งผลงานเป็นอิเล็กทรอนิกทาง email: BABShortFilmContest@bab-m.com ภายในวันที่ 24 มกราคม 2562
* กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องส่งถึงบริษัท ทศภาค จำกัด ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 หรือติดต่อมายังผู้ประสานงานโครงการเพื่อแจ้งความจำนงของการส่งสมัครล่วงหน้าก่อน
3. ทุกผลงานที่ส่งมาก่อนวันที่ 24 มกราคม จะได้เข้าร่วม Workshop กับกรรมการหลักของโครงการ
4. ผลงานที่เข้าประกวด ต้องมีชิ้นงานศิลปะของ Bangkok Art Biennale 2018 (BAB 2018) ปรากฏอยู่ในผลงานด้วย ในรูปแบบใดๆ ก็ได้
5. ผลงานภาพยนตร์สั้น ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ แอนิเมชั่น การ์ตูนสี ขาวดำ หรือ เทคนิคผสม และต้องมีความชัดเจน
6. ผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นโครงเรื่อง/ผลงานใหม่ และไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เป็นผลงานของบุคคลอื่น หรือทำซ้ำดัดแปลง คัดลอกหรือเลียนแบบหากมีการฟ้องร้องทางโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
7. 10 โครงเรื่องโดยย่อ (Treatment) ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ประกาศวันที่ 27 มกราคมนี้
และได้รับเงินสนับสนุน 10,000 บาท เพื่อนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น ตามข้อกำหนดในกติกา รวมทั้งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด มารับได้วันที่ 28  มกราคม ที่บริษัท ทศภาค จำกัด
*ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการผลิตผลงานได้ตามกำหนดระยะเวลา และ/หรือปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไข ข้อกำหนด กติกา ทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนงบประมาณผลิตจำนวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้
8. ผลงานภาพยนตร์สั้น 10 เรื่องที่ผลิตจริง ต้องมี Logo BAB2018 ขึ้นในช่วงต้นและท้ายของหนังสั้น (ทีมงานมอบให้ในวัน Workshop) และความคมชัดระดับ 1920 x 1080 บิทเรท โดยนำส่งเป็นไฟล์ MPG4 Full HD และต้องตัดต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วินาที เพื่อให้ทางทีมการดำเนินโครงการ นำไปจัดทำเป็นไฟล์สำหรับฉายในวันประกาศผลการประกวด
9. ภาพยนตร์สั้นทั้ง 10 เรื่องที่ผลิตจริง นำมาฉายที่ BAB Box และผ่านเว็บไซต์ www.bkkartbiennale.com
10. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวด และถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เพื่อนำไปจัดพิมพ์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในสื่อของมูลนิธิฯ
11. ทางโครงการฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสิน และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นคำชี้ขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ประเภทของรางวัล 
• รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษา 35,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
• ทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับผู้เข้ารอบ 10 ทีม ทีมละ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

 

022156