Jureeporn Pedking

จุรีพร เพชรกิ่ง

Thailand

Jureeporn Pedking
b. 1990, Bangkok, Thailand

TBC
show more

จุรีพร เพชรกิ่ง  
เกิด พ.ศ. 2533 กรุงเทพฯ ไทย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสนใจทำงานสร้างสรรค์ศิลปะกับพื้นที่ เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนของ บุคคลกับพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยจากพฤติกรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยจุดเริ่มต้นจากประสบการณ์ส่วนตัว มีโอกาสเข้าไปสัมผัสความเป็นจีนอันเข้มแข็งจากสถานที่“ฮวยจุ่งโล้ง” หรือ ล้ง 1919 ในชื่อปัจจุบัน สถานที่สำคัญ แห่งหนึ่งที่สะท้อนประวัติศาสตร์การตั้งรกรากของกลุ่มชาวจีนพลัดถิ่นในประเทศไทย จากความสัมพันธ์กับ ชีวิตประจำวันเป็นภาพทรงจำถึงสภาพตามธรรมชาติของที่อยู่อาศัยและโลกโดยรอบ จะกว้างขวางหรือคับแคบก็ แล้วแต่ตัวบุคคล ความหมายของสถานที่จึงทรงค่าความสำคัญต่อกระบวนการสร้างตัวตนของบุคคล ชาวจีนอพยพ และความทรงจำต่อล้ง1919 ที่นอกเหนือจากตัวเอง แต่ขยายวงความหมายไปยังคนจีนอพยพโดยกว้างด้วย การ แสดงผลงานศิลปะกับพื้นที่ต่อเนื่อง ณ ล้ง 1919 เช่น I’m working (พ.ศ.  2563); เสื่อผื่นหมอนใบ (พ.ศ. 2562); ลม หายใจ (พ.ศ. 2561) ปัจจุบันกำลังร่างแบบผลงานชุด จีนนอกนา ; สถานที่ของคนพลัดถิ่น ผ่านสถานที่ วัตถุ วัสดุ และเทคนิคสื่อผสม รูปแบบการจัดวางศิลปะบนพื้นที่เฉพาะ

show more
Artwork
to be revealed soon

Related