Julia

Fullerton-Batten

Germany
1970

Fullerton-Batten was born in Bremen, Germany and spent most of her childhood in Germany and the USA, before moving to the UK in 1986. After completing her education, she began her professional career with a commercial assignment in 2000 and within a few years began to gain accolades as a fine-art photographer. Hyper-realism and cinematic are characteristic descriptions of Julia Fullerton-Batten’s images. They are often set in unexpectedly surreal settings with dramatic lighting, communicating simultaneously both tension and mystery. Recently, she has taken on socially conscious issues; among others, blindness, modern-day society’s pre-occupation with the ideal figure, women voluntarily engaging in the sex industry, etc She has won countless awards worldwide, is frequently portrayed in photographic journals, has published two books, is a Hasselblad Ambassador and a frequent speaker at international workshops and a juror of international competitions. She lives in London and is married with two young boys.

จูเลีย ฟูลเลอร์ตัน-แบทเทน เกิดที่เมืองเบรเมิน ประเทศเยอรมนี และใช้ชีวิตในวันเด็กส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านเกิดและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะย้ายไปอังกฤษในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งหลังจากจบการศึกษาแล้ว เธอเริ่มงานพาณิชย์ศิลป์ และ ไม่กี่ปีต่อมาได้เริ่มทำงานในฐานะช่างภาพสายศิลปะเต็มตัว ผลงานภาพเชิงอภิสัจนิยม ที่งดงามราวเป็นภาพยนตร์ ซึ่งฉาก องค์ประกอบ และ แสงมักจะถูกจัดออกมาอย่างเหนือจริง  มักจะถูกนำมาใช้เป็นคำอธิบายงานของจูเลีย  ซึ่งงานของเธอนั้นสามารถสื่อตัวสารออกมาได้อย่างเข้มข้นและดูลึกลับในคราวเดียวกัน ล่าสุด จูเลีย เลือกนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม อาทิ จุดมืดบอดของสังคม ภาพอันเป็นอุดมคติของสังคมสมัยใหม่ หรือ ประเด็นผู้หญิงที่เต็มใจเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศ ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลมาแล้วมากมายทั่วโลก และ มีผลงานตีพิมพ์อยู่ในวารสารภาพถ่าย รวมถึงได้พิมพ์หนังสือออกมาสองเล่ม และ เป็นตัวแทนของแบรนด์กล้อง Hasselblad และมักจะถูกเชิญให้เป็นวิทยากรเสวนา รวมถึงเป็นกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลระดับนานาชาติหลายครั้ง ปัจจุบัน เธอทำงานและอยู่กับลูกชายสองคนในลอนดอน

On Display at BAB2022